CUSTOM SEARCH

ಪೂಜಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಕನ್ನಡದ ಬಾಷೆಯಲ್ಲಿ

ಪೂಜಾ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಧಾನ

ಶುಭ ಶೋಭನೆ ಮುಹೂರ್ತೆ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ದೇ ಶ್ವೇತ ವರಾಹ ಕಲ್ಪೇ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಪ್ರಥಮ ಪಾದೇ ಜಂಬೋ ದ್ವೀಪೇ ಭರತಖಂಡೇ ಗೋದಾವರ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ತೀರೇ ಶಾಲೇವಾಹನಶಖೇ ಬೌದ್ದಾವತಾರೇ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನೇ ವ್ಯವಹಾರಿಕೇ ಚಂದ್ರಮಾನೇ ಪ್ರಭವಾದಿ ಷಷ್ಠಿ ಸಂವತ್ಸರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಖರ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ, ಉತ್ತರಾಯನೇ/ಧಕ್ಷಿಣಾಯನೇ ________ ಋತೌ ______ ಮಾಸೇ, ಶುಕ್ಲ/ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷೇ ______ ತಿಥಿಯಾಂ _________ ವಾರ ಯುಕ್ತಾಯಾಂ, ಶುಭನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭಕರಣ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ, ಮಮ _________ ಗೋತ್ರೋದ್ಬವಸ್ಯ _____ರಾಷೆ, _____ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಜಾತಃ _________ ನಾಮದ್ಯೇಯಸ್ಯ, ಉಪಾರ್ಥ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷೇಮ ದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ __ಶ್ರೀ ಅಭಯಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹೇಣ ಮಮ ________ ಗೋತ್ರೋದ್ಬವಸ್ಯ ______ರಾಷೆ _____ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಪಿತಾ _______ ನಾಮದ್ಯೇಯಸ್ಯ, ______ರಾಷೆ _____ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಮಾತಾ _______ ನಾಮದ್ಯೇಯಸ್ಯ, ______ರಾಷೆ _____ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಜಾತಃ _________ ನಾಮದ್ಯೇಯಸ್ಯ ______ರಾಷೆ _____ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಜಾತಃ ಮಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ __________ ರಾಷೆ __________ ನಕ್ಷತ್ರೆ ________ ನಾಮದ್ಯೇಯಸ್ಯ ಮಮ ಕುಮಾರ್ಯಾಹ/ಕುಮಾರ್ತ್ಯಾಹ ______ ರಾಷೆ ______ ನಕ್ಷತ್ರೆ _______ ನಾಮದ್ಯೇಯಸ್ಯ, __________ ರಾಷೆ _________ ನಕ್ಷತ್ರೆ __________ ನಾಮದ್ಯೇಯಸ್ಯ - ಅಸ್ಯ

ಅಸ್ಯ - ಜಾತಕಾದಿ ಸೂಚಿತ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ್ಥಂ, ವಿಶೇಷತಾ ಪಂಚಮ, ಅಷ್ಟಮ, ಸಾಡೇಶಾತ್ ಶನಿದೋಷ ಪರಿಹಾರ್ಥಂ, ನವಗ್ರಹ ದೇವತಾ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ, ದುಸ್ವಪ್ನ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ, ಅಪಶಕುನ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ, ರಾಹು ಕೇತು ಗ್ರಹ ದೋಷ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ದೇವತಾ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥಂ, ಮಾತಾ ಪಿತೃ ದೇವತಾ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ಗುರು ದೇವತಾ ಶಾಪ ದೋಷ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ಬಂದು ಬಾಂದವ್ಯ ದೇವತಾ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ದುಃಖ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ಅಪನಿಂದನಾ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ಅವಹೇಳನಾ ಅಭಯಾರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ಶತ್ರು ದುಷ್ಟಾಲೋಚನಾ ಅಭಯಾರ್ಥಂ, ಶತ್ರು ಶಾಪ ಕೋಪ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ, ಶತ್ರು ಕ್ರೋದ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಬಯ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ, ಸಮಸ್ತ ಕಳಂಕ, ದೋಷ, ವಿಪ್ಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ್ಥಂ,

ಅಸ್ಯ - ಶತ್ರು ಪರಯಂತ್ರ, ಪರತಂತ್ರ, ಪರಮಂತ್ರ, ಪರ ವಿದ್ಯಾ ಚೇದಣಾರ್ಥಂ, ಬೇದಣಾರ್ಥಂ, ಸಂಹಾರಣಾರ್ಥಂ, ಸ್ವಮಂತ್ರ, ಸ್ವಯಂತ್ರ, ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸ್ವವಿದ್ಯಾಃ ಪ್ರಕಟಣಾರ್ಥಂ, ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚ ಶಾಕಿನಿ ಡಾಕಿನಿ ವಿದ್ವಂಸನಾಶಕ್ತಿ ಉಚಾಟನಾರ್ಥಂ, ಶಮನಾರ್ಥಂ, ಸಂಹಾರಣಾರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ಪಾಪ ವಿನಾಶನಾರ್ಥಂ, ದೇಹೇ ಸ್ಥಿತಿ ನಾನಾ ವ್ಯಾದಿ, ಬಾದ, ಉಪದ್ರವ, ಆಪತ್ತು, ವಿಪ್ಪತ್ತು, ದೋಷ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ, ಅಪ ಮೃತ್ಯು ದೋಷ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ, ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ, ವಿಷ ಜಂತು ಬಾದ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ, ಅಂಗಾಗ ದೋಷ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ, ಸರ್ವವಿದ ಮೋಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಬೇದಣಾರ್ಥಂ, ಚೇದಣಾರ್ಥಂ, ಸಂಹಾರಣಾರ್ಥಂ, ಪ್ರಾರಂಬೇ ಸಂಚಿತ ದ್ರೋಹ ಸಂಹಾರಣಾರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ವ್ಯಾಘ್ರ ದೃಷ್ಠಿ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ಶತ್ರು ದೃಷ್ಠಿ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ, ಸಮಸ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ, ಸರ್ವವಿದ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ,

ಅಸ್ಯ - ದೇಹ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಶುದ್ದ ಆಹಾರ ಸೇವನಾ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ, ಶ್ವಾಸಾಂಗ, ಬಹಿರ್ದೆಶೆ ಅಂಗಾಗ ಶುದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ದೇಹೇ ಸ್ಥಿತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಗ್ಯ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ದೇಹೇ ರಕ್ತ ಪರಿಶುದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಸಮೃದ್ಯರ್ಥಂ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ಅಂಗ ಪರಿಶುದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ಚತುರ್ಥ ಚಕ್ರ ವಾಹನಾದಿ ಕ್ಷೇಮ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ವಾರ್ಷಿಕ ದೂರದೇಶ ವಿಹಾರ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಅಷ್ಟ ಬೋಗ ಬಾಗ್ಯ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಸಕಲ ಅಷ್ಟ ಬಾಗ್ಯ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಚತುರ್ ಚಕ್ರ ವಾಹನಾದಿ ಬಾಗ್ಯ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ದನ ಕನಕ ವಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಅಧಿಕ ಗೃಹ, ನಿವೇಷನ ಬಾಗ್ಯ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ದಾನ್ಯ ಜಲ ಫಲ ಸಮೃದ್ದ ಭೂಬಾಗ್ಯ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಸಕಲ ವಿದ ವಾಹನ ಅಷ್ಟ ಬೋಗ ಬಾಗ್ಯ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಮನ ನೆಮ್ಮದಿ, ಗೃಹ ನೆಮ್ಮದಿ, ಬಾಂದವ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ, ವಾಕ್ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸ್ನೇಹತ್ವ ಫಲ ಸಿದ್ಯರ್ಥಂ, ಸೌಮ್ಯ ವರ್ತನಾ ಆಚರಿತ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಸೌಮ್ಯ ಶುದ್ದ ವಾಕ್ ಚತುರತಾ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಆತ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವೃದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಆಚರಿತ ವ್ಯವಹಾರಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರೆ, ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಯರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯ ವಿಜಯಾರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ಲೋಕ ಜ್ಞಾನ ಸಕಲ ಕಲಾ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ.

ಮಮ ಗೃಹೆ - ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಬಂದನಾರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ವ್ಯಾಘ್ರ ದೃಷ್ಠಿ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ಶತ್ರು ದೃಷ್ಠಿ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ, ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಯರ್ಥಂ, ನವ ದಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಯರ್ಥಂ, ದನ ಕನಕ ವಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಮೃದ್ಯರ್ಥಂ, ಶುದ್ದ ಜಲ ಸಮೃದ್ಯರ್ಥಂ, ಶುದ್ದ ವಾಯು ಸಮೃದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ದನ ದಾನ್ಯ ಅನ್ನ ದಾನ ಯೋಗ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಬೇರಾದಿ ಸ್ಥಿರವಾಸೇ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಸಮಸ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ, ಸರ್ವವಿದ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ

ಮಮ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರೆ - ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಬಂದನಾರ್ಥಂ, ಶುದ್ದ ವಾಯು, ಶುದ್ದ ಜಲ ಸಮೃದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ವ್ಯಾಘ್ರ, ಶತ್ರು ದೃಷ್ಠಿ ಪೀಡಾಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ, ದನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಮೃದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ವಿದ್ಯಾದಾನ ಸಮೃದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಸೌಮ್ಯ ವರ್ತನಾ ಆಚರಿತ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಸೌಮ್ಯ ಶುದ್ದ ವಾಕ್ ಚತುರತಾ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಆತ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವೃದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ದಿನೇ ದಿನೇ ಉತ್ತಮ ಕೀರ್ಥಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ, ಸರ್ವ ಲೋಕ ಜ್ಞಾನ ಸಕಲ ಕಲಾ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ. ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ವಿಜಯಾರ್ಥಂ, ಗ್ರಾಹಕ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ

ಮಮ ಮಾನವ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ - ಕ್ಷೇಮಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯ ವೀರ್ಯ ಅಭಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತಾಬ್ಯುದಯಾರ್ಥಂ ಚ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿದ ಫಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿಧ್ಯರ್ಥಂ ಭೂತಂ ಯತಾ ಶಕ್ತಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಂತ್ರಂ, ಆಂಜಿನೇಯ ಮಂತ್ರಂ, ಅಷ್ಟೋತ್ತರ, ಹನುಮ ಚಾಲೀಸ ಪಠಾಣಾಕ್ಯಂ, ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣಂ, ಶಿವ ಪೂಜಾಂ, ಶನಿ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥ ಪೂಜಾಂ, ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ ಯಾತಾಚಕ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ಇತಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹ.

No comments:

CASE LAW ON LAND LAWS