CUSTOM SEARCH

ಯಲ್ಲಾ ದೂರುಗಳು ದೂಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿಯಲಾರವು, ಕೆಟ್ಟ ಬ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾಗದೆ ಇರಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕಾದರೂ ಒಳಿತಾದೀತು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮುರುಕರಿಗೆ ಪಾಠವಾದೀತು

Complaint Against Deputy Commissioner Umashankar

No comments:

CASE LAW ON LAND LAWS