CUSTOM SEARCH

ಭೂ ಉಪಯೋಗ ವಲಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಧರಿ
1.      ¸ÀzÀj ¨sÀÆ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀjªÀvÀð£É¬ÄAzÀ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÁå¦ÛUÉ ºÀ¹gÀÄ ªÀ®AiÀÄ PÀrªÉÄ AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀ®AiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

2.     FUÁUÀ¯Éà vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¨sÀÆ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉ «ÄøÀ¯ÁzÀ ªÀ¸Àw G¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ EzÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÉÄà ºÁ° DVgÀĪÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ PÀlÖzÉ §jà jAiÀįï J¸ÉÖÃmï zÀAzÉUÉ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ d«ÄãÀ£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÀ®è. DzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀ®AiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

3.     ¤ÃªÀÅ ¤ÃrgÀĪÀ ¢£ÁAPÀ 13-12-2007 gÀ ¥ÀæeÁ¥ÀæUÀw ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è ««zÀ ¸ÀªÉð £ÀA§gï UÀ¼À ¨sÀÆ«¹ÛÃtð ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¤ÃqÀzÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À G®èAWÀ£É DVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀ®AiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

4.     FUÁUÀ¯Éà ¸ÀzÀj d«Ää£À ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÀ¹gÀÄ ªÀ®AiÀÄ G½¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Ý E¯ÁPÉAiÀÄ DzsÀå PÀvÀðªÀå ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀ®AiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

5.     2004 gÀ°è vÀAiÀiÁgÀzÀ ªÁå¥ÀPÁ©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß 2007 gÀ°è §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®èzÀ PÀæªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj §zÀ¯ÁªÀuɬÄAzÀ zÉñÀzÀ DºÁgÀ ¤ÃwUÉ ºÉÆqÉvÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀ®AiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

6.     PÀ®A 21(1)(¹) PÀ£ÁðlPÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀiÁAvÀgÀ AiÉÆÃd£Á PÁAiÉÄÝ 1961 gÀ PɼÀUÉ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀ®AiÀÄPÉÌ ªÁå¥ÀPÀªÁzÀ D¯ÉÆÃZÀ£É¬ÄAzÀ ¹Ã«ÄvÀ UÉƽ¸À¯ÁVgÀĪÀ d«ÄãÀ£ÀÄß §zÀ°¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ  wêÀævÀgÀ£ÁzÀ zÀPÉÌ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀ®AiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

7.     FUÁUÀ¯Éà CAvÀgÀ¸À£ÀºÀ½îAiÀÄ ±ÉÃRqÀ 90 gÀµÀÄÖ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀ¸Àw ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¹r¦ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è PÁ¬ÄÝj¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀåªÀÄAUÀ® d«ÄãÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ±ÉÃRqÀ 75 ¨sÁUÀ ªÀ¸Àw ªÀ®AiÀÄPÉÌ PÁ¬ÄÝj¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ G½¢gÀĪÀ ºÀ¹gÀÄ ªÀ®AiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ¸Àw ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ªÀÄvÉÛ ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÀ®èzÀ «ZÁgÀ. DzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀ®AiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

8.     ¸ÀzÀj ¨sÀÆ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ¨sÀƸÁé¢üãÀPÉÌ M¼À¥Àr¹ C°è ¥ÁPÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹gÀÄ ªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÉÊUÁjPÉUÀ½AzÀ DUÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àj¸ÀgÀ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¹zÀAvÉ DUÀÄvÀÛzÉ. DzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀ®AiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

9.     ºÀ¹gÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ §UÉÎ F PɼÀPÀAqÀAvÉ £ÀÄjvÀ vÀdßgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. `` The term Green Zone is used to describe land in the periphery which is technically agricultural land or other land to be protected from urbanization, and on which zoning regulations impose restrictions of any kind of urban development. In the CDP of 20o4, the earlier Green Zone has been proposed to be reduced. The permissible list for Agriculture Zone was more wide in the earlier ODP. The CDP has already indicated that the Green Zone ( Agricultural Zone) needs to be maintained. Regulation for these zones to be restrictive, permitting agri-industrial units/complexes, and urban amenities such as education. Further there are already large extensions with few facilities, and therefore this direction is not suited for further expansion. Such relaxation will not protect the Green Belt and will defeat the purposes for which the Green Zone has been built into the earlier CDP. The suggestion to convert the  Green Belt area cannot perhaps be implemented both because of the cost involved, in providing security and facility as well as the impossibility of protecting such area thereafter from  the catchment of the water bodies and the inter-connecting area forming the natural drainage for storm-water.DzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀ®AiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

10. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ªÀÄvÀÄÛ jAUï gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ®Æ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉƸÀ §qÁªÀuÉ AiÀiÁUÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀÄ®Ä FUÁUÀ¯Éà ¸ÀPÁðj ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀ®AiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£É ¸ÀzÀj ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É G®èAV¹zÀAvÉ DUÀÄvÀÛzÉ. DzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀ®AiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

11.  ¥Àj¸ÀgÀzÀ «ZÁgÀzÀ°è ªÀiÁ£Àå ¸ÀĦæêÀiï PÉÆÃlð£À DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ§AiÀĸÀÄvÉÛêÉ. `` On May 18, 1995, Justice R.C. Lahoti (as the former Chief Justice of India, then was) in the case of ANZ Grindlays Bank v. The Commissioner, M.C.D. & Ors. [1995(34)DRJ 492] echoed similar words, observing that the word 'environment' is of broad spectrum which brings within its ambit hygienic atmosphere and ecological balance. It is, therefore, not only the duty of the State but also the duty of every citizen to maintain hygienic environment. There is constitutional imperative on the State Government and the municipalities, not only to ensure and safeguard proper environment but also an imperative duty to take adequate measures to promote, protect and improve both the man-made and the natural environment..........." DzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀ®AiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

12. £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2004 gÀ ªÁå¥ÀPÁ©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è MlÄÖ 7500 ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉñÀzÀ°è £ÀUÀgÀzÀ C©üªÀÈ¢ÝUÁV 4395.13 ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß PÁ¬ÄÝj¸À¯ÁVzÉ. CzÀgÀ°è ªÀ¸Àw GzÉÝñÀPÉÌAzÉà ±ÉÃRqÀ 50 ¨ÁUÀ CAzÀgÉ 2160.96 ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉñÀ PÁ¬ÄÝj¸À¯ÁVzÉ. CzÀgÀ°è ±ÉÃRqÀ 25 gÀµÀÄÖ ¸ÀAZÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ PÁ¬ÄÝj¸À¯ÁVzÉ. ¥ÁPÀÄð ªÀÄvÀÄÛ vÉgÉzÀ eÁUÀUÀ½UÉ CzÀgÀ°è ±ÉÃRqÀ 7 gÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ PÁ¬ÄÝj¸À¯ÁVzÉ. EAvÀºÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è §jà 2719.79 ºÉPÉÖÃgï ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ d«ÄãÀÄ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ºÀ¹gÀĪÀ®AiÀĪÀ£ÁßV ¥Àj¸ÀgÀ gÀPÀëuÉUÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹gÀĪÀ «ZÁgÀ ¤ªÀÄä E¯ÁSÉUÉ w½zÀÆ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀzÉ jAiÀįï J¸ÉÖÃmï ªÀåªÀºÁjPÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨sÁ»gÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ «gÉÆâü zÉÆÃgÀuÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀ®AiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

13. ¸ÀPÁðgÀ §AdgÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀÄfêÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ®PÁëAvÀgÀ gÀÆ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ªÀåAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ DzÀgÉ vÁªÀÅ PÀȶà d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀåªÀ¸ÁAiÉÄÃvÀgÀ PÁgÀtUÀ½UÉ ¥ÀjªÀwð¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ ¸ÀAUÀw F §UÉÎ PÀȶà ¥sÉÊ£Á£ïì PÁ¥ÉÇðgÉõÀ¤£À ªÀgÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀÄwÛzÉÝêÉ. " Land is an essential basic natural resource for agricultural activities, which in turn supports over 70 per cent of India population and also supplies raw materials to agro-based industries. As a result, it is subjected to high pressure. Owing to over exploitation, land degradation has become more acute with the ruthless denudation of forest and uncontrolled grazing. According to latest survey conducted by the National Remote Sensing Agency (NRSA) in 584 districts, non-forest wasteland under 12 categories was 49.78 M ha and 39.87 M ha in selected 15 States covering 419 districts. Tumkur is one among other districts with an area of 2.27 lakh ha of non-forest wasteland, which necessitates the importance for initiating a planned programme with provision of funds and adoption of appropriate techno based action plans. The Zilla Panchayat (ZP), Tumkur, had prepared the master plan for IWDP- phase III to be implemented for a period of 5 years. The Ministry of Rural Development, Department of Land Resources, GOI, New Delhi had sanctioned Rs 4.96 crores with a revised schedule to implement the developmental programmes during a period of four years. The programmes include Social Forestry, Soil and Water conservation works, Horticulture and Pasture development besides Administration" DzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀ®AiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

14. F PÀqÉ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ gÁeï E¯ÁèSÉ gÀvÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ d«ÄãÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓêÀ£À UÉƽ¸À®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀt ªÀåAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ° ¤ÃªÀÅ gÉÊvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀ PÁ«ÄðPÀgÀ §zÀÄQ£À DzsÁgÀ ªÁzÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀiÁr ºÀ¹j¤AzÀ PÀAUÉƽ¸À¨ÉÃPÁzÀ d«ÄãÀ£ÀÄß oÁgÀÄ ªÀÄAiÀĪÁV¸ÀÄwÛzÀÝgÉ £ÀªÀÄä zÉñÀ GzÁÝgÀªÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄ? DzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀ®AiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

15. ¤ÃªÀÅ ¥ÀjªÀwð¸À®Ä ºÉÆgÀngÀĪÀ 16 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ £ÀA© gÉÊvÀ PÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ vÀPÀgÁgÀÄ ¸À°è¸À®Ä «zsÉå E®èzÀ ªÀÄÄUÀÝgÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄA¢ EzÁÝgÉ EªÀjUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ §UÉÎ ¤«ÄäAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CfðzÁgÀjAzÀ aAvÀ£É £ÀqÉAiÀÄzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ PÀÈvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀ®AiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

F ªÉÄîÌAqÀ vÀPÀgÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ ªÀ®AiÀÄ ¥ÀjªÀvÀð£É «ZÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃjPÉƼÀÄîvÉÛêÉ.

No comments:

CASE LAW ON LAND LAWS